Comunicau imprenta

Il Crogiuolo

MONDO ECO

SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA SOCIALE E CULTURALE

FESTIVAL DE LITERATURA – SA DE TRES EDITZIONIS
28 de Ladàmini – 10 de Mesi de Idas 2022

Il crogiuolo lompit, tostorrudamenti, pustis de duus annus difìtzilis obrigaus de sa pandemia, a incingiai sa de tres editzionis de sighiu de su fèstival de literatura MONDO ECO, dedicau a sa Sustenibilidadi Ecològica, Sotziali e Culturali, aparicendi cun sa diretzioni artìstica de Rita Atzeri e cun s’amparu de s’Assessorau a sa Cultura de sa Regioni Sardìnnia (servìtzius benis liburàius) e de s’Assessorau a sa Cultura de Casteddu. Unu progetu chi ocannu puru si cunfirmat cumpostu meda, cun unu programa arricu, unu calendàriu apretadori, chi previdit unu cartelloni a partiri de su 28 de Ladàmini a su 10 de su Mesi de Idas cun atòbius medas in presèntzia, sceti pagus in streaming, cun autoris de importu natzionali e regionali.
Comenti, in mesu a is atrus, Cathy La Torre, Franco Buffoni, Pino Roveredo, Luca Mercalli, Paola Musa, opuru Laura Cappon e Gianluca Costantini, Fiamma Satta, Letizia Palmisano.
Su fèstival proponni, a parti de sa setzioni literària strintamenti, mostras, spetàculus, laboratòrius atividadis de animatzioni e sensibilizatzioni a sa ligidura, atzionis de “guerrilla marketing”.

Mondo Eco, tennendi comenti punna primària sa promotzioni de sa ligidura, bolit apretai ancora s’atentzioni po argumentus de atualidadi strinta, partenti de is cuncetus de Comunidadi, Ecuidadi, Sostenibilidadi. Po custu, in is arrastus de is editzionis passadas, est apariciau in 5 panel temàticus chi chistionant de argumentus de grandu atualidadi, mancai cuntroversas, cun espertus de su setori, insenniantis, circadoris, chi contant is stùdius insoru, is acuntessimentus, aprufundimentus, e cun scritoris, chi po mesu de is lìburus de is calis funt atoris ant a chistionai de is maneras de biri insoru.
Is areas temàticas, e de pensamentu, de su fèstival marcau 2022: Ambienti, cun un acentu particolari a pitzus de sa transitzioni ecològica, argumentu chi est torrau de importu pruschetotu po mori de sa gherra in Ucraina; Disabilidadi, fìsica e mentali, chistioni chi sighit a essi difìtzili meda e cun facis medas. Arti in di’ de oi: is atividadis chi pertocant sa cultura e s’arti funt is chi chi ant tentu is prus mannas pèrdidas econòmica po mori de sa pandemia. Est nàsciu duncas unu logu po atividadis creativas e innovadoras; Traballu e modernidadi: s’arribu de sa pandemia at ghetau a innantis po modalidadis organizativas noas comenti su teletraballu o su smartworking; Polìtica: panel dedicau a sa stòria de su Partidu Comunista italianu, de su fundamentu (in su 2021 at fatu 100 annus) a sa Resistètzia, a s’impatu forti chi at tentu in su panorama polìticu itaianu.

Il crogiiolo at duncas scioberau de spendi ancora a pitzus de una rassìnnia originali, cun una arretza cumposta de partner e cun sa rennovada ambitzioni de divenni su primu fèstival literàriu sardu dedicau a sa Sostenibilidadi. Sighit ocannu puru su traballu impari cun is logus crai de sa cultura e de s’istrtutzioni, comenti scolas e bibliotecas. De importu s’arretza de is collaboradoris chi est stètia fabricada, cun entis, istitutzionis, assòtzius de volontariau, culturalis e de spetàculu, fèstival literàrius, is sistemas Bibliotecàrius Monte Claro (Tzitadi Metropolitana de Casteddu) e de su Nord de s’Ogliastra. Mediapartner de progetu de su fèstival funt Eja tv e Radio X.

Necessidadi. Creu chi iat podi essi custu su fueddu crai” narat e marcat Rita Atzeri, diretora artìstica de Il Crogiuolo e de su fèstival. Sèmpiri de prus tenneus sa sensatzioni de su prenu tropu, de su bombardamentu de fueddus, informatzionis, novas, acuntessimentus chi non si podint perdi, ocasionis de non perdi, rucurrèntzias chi si depint fai. Ita est diaderus necessàriu? Creu chi is temas chi portat a intru de sei su fèstival potzant agiudai a disciniri ita est necessàriu. A torrai a disciniri is prioridadis. E una de is necessidadis de su tempus nostru est chentza de peruna duda cussa de si atobiai, de torrai a agatai su tepus innui fai e si intendi comunidadi.

Is atòbius con is autoris

Is atòbius literalis ant a essi cumpostus in Casteddu a intru de su Lazaretu de Sant’Elia, Domu Saddi, in Pirri, sa Fundatzioni Siotto. Si incumentzat cenàbara su 28 de Ladàmini, e si partit de is 6 de meri’ in su Lazaretu cun Chiara Deiana, graduada in Neuroscièntzias, bivit a Milano, innui traballat comenti redatora, chi presentat su lìburu La stagione più crudele, èditu de Mondadori. Coòrdinat Giuditta Sireus, diretora artìstica de su Club Jane Austen Sardegna, is ligiduras ant essi de s’atrici Michela Atzeni (Festival Lei). Asia est in su sartu, in su logu innui po totu s’annu disigiat de torrai, e abetat s’arribu de Matilde, s’amiga prus manna chi tenit, cun custa cumpartzit sa libertadi chi a doxi annus si incumentzat a tastai in is mesi de s’istadi. Una diri perou acuntessit calincuna cosa chi Asia non cunfidat a nemus, e chi amanniat a intru de issa e totu fintzas a parri de non dda podi contai. E custu primu segretu ndi tragat avatu atrus, fintzas a fai una segada prufunda intru de issa e is chi ddi funt acanta. Sa picinnia si ndi sciusciat a intru de is manus suas e Asia si agatat imoi a cumbati su passàgiu de sa picinnia a sa gioventudi, is primas filaduras de sa prenesa de s’esisti, s’atòbiu cun su dolori.


A is 7 de meri’ at arribai Cathy La Torre, de mama stadunidensi e babu sicilianu, abocada, ativista po sa tutela de is deretus de sa genti gay, lesbicas, bisessualis, trans. Ci sono cose più importanti est su tìtulu de su lìburu chi at a presentai, acumpangiada de Giuditta Sireus e de is ligiduras de Monica Corimbi (Bocheteatro). Puru in lìngua Lis (traduxidura de Luciana Ledda e tìtulus de asuta de Francesca Marchionne). Dònnia borta chi in Itàlia si provat a fai unu passu annatis in su setòri de is diritus tzivilis o si cumbatit po difendi o s’empowerment de cussas chi nareus minorantzas, calincunu luegus murrùngiat: “Ma no ddoi funt cosas prus de importu?”
E est pròpriu sighendi custa lògica chi batallas medas si ponint in segundu pranu, poita, difatis, ddoi est sempri calincuna cosa prus “de importu”. E aici s’acabu-vida, su deretu a s’adotzioni o a sa genitorialidadi po genti bagadia o chentza de cojai, is deretus de sa genti LGBTQIA+, su ius soli, sa paridadi a intru de is òminis e is fèminas currint atesu in s’agenda de sa prioridadi. In s’interis, perou, is “cosas de importu” non funt acuntèssias mai. S’Itàlia est a su de corantunu postus in sa classìfica mondiali po sa libertadi de imprenta, seus penùrtimus po su tanti de ocupatzioni in Europa. In custu lìburu, Cathy La Torre fait su sestu de unu biaxi me in is deretus che no podint prus abetai. Po mesu de esemprus realis, contat comenti in atrus logus ant fatu, meda bortas chentza de spendi, cussu chi in Itàlia si perlongat ancora. Unu manuali garbosu chi s’at a permiti di tenni sèmpiri una sceda pronta e fundada a sa dimanda bècia de su tìtulu.

Sa diri avatu, sàbudu 29, Franco Buffoni, poeta, scritori (est autori de lìburus medas de poèsia pinnigaus in s’Oscar Poesie Mondadori, 2012, ghiat sa rivista “Testo a fronte” e est curadori de Quaderni Italiani di Poesia Contemporanea), at a tenni a is 10 de mengianu su seminàriu Dialoghi sulle identita’ negate in s’Àula Magna Capitini de sa Facultadi de Stùdiu Umanisticus de Casteddu, in traballu impari a Roberta Fadda, docenti de su Dipartimentu de Pedagogia, psicologia e filosofia.

A meri’ a is 6, Buffoni at a essi a Domu Saddi, in Pirri, innui at a presentai su suu Vite negate. Coordinat Alessandro Muroni, scritori, musicista e composidori, chi at a proponni cun su poeta e scritori sa performance “Aut Aut”, cun sa parecipatzioni de Daniele Pettinau, in traballu impari cun s’assòtziu Diversamente Odv.

Aut Auti, atòbius performativus a intru de s’Autismu e is Artis (poesia, literatura, teatru e mùsica), una chistionada a intru de Buffoni e Muroni a pitzus de su tema de s’Atru, de su logu, de is imàginis e de sa mùsica e de is fueddus, cun currerias de sighiu de Luigi (Daniele Pettinau at a fai unu òmini autìsticu), po fai intendi ita bolit nai su tempu passau avatu de un òmini autìsticu.
Aut Aut est unu progetu artìsticu itineranti chi fait tapa in is festival literàrius, musicalis e teatralis de sa Sardìnnia, a longu de su caminu culturali e sotziali sighendi is arrastus de s’autismu, cun sa punna de promovi atzionis cumprias a sustènniu de sa genti chi est tenit s’autismu e cun deficit de assistèntzia. In Aut Aut intrat puru su progetu “Pensilina” nàsciu in Abrili de su 2017 cun sa pubricatzioni de su romanzu “All’ombra della pensilina”, scritu de Alessandro Muroni (Arkadia edizioni), cun sa postfatzioni de Umberto Piersanti, poeta e presidenti de su Centru mondiali de sa poesia e de sa cultura Giacomo Leopardi di Recanati. Si contat de unu òmini mannu autìsticu chi, abarrau a solu pustis de sa morti de su babu e sa mama, pregontat a sa sotziedadi de podi sighiri a bivi in domu sua a solu. Luigi est su protagonista de sa stòria, chi preguntat sceti de essi cumprèndiu e tratau comenti s’òmini chi est: unu òmini, cun autismu. Est sighiu s’omònimu CD de is Charme de Caroline, grupu musicali innui Muroni est unu cumponenti e est diretori artìsticu puru, e sa performance teatrali “All’ombra della pensilina”, cun Fausto Siddi e su matessi Muroni, in is pannus de su babu chi tragat in scena sa dificultadi de su fillu suu.

Chini s’arregordat de su programa “Art Attack”? Su 6 de Donniassantu, a is 6 de meri’, at a arribai a su Lazaretu de Sant’Elia Giovanni Muciaccia, condutori TV, cara de su assortau programa chi bennia trasmìtiu antis in Disney Channel e pustis in Rai 2. Difatis at a presentai su lìburu suu Attacchi d’arte contemporanea (Rizzoli), chistionendi impari a sa stòrica de s’arti e giornalista Alessandra Manesini. S’arti cuntemporànea est unu mundu arricu e mannu, compricau, sedusidori, unu labirintu stroboscòpicu innui si oberint trapas chi si nci lompint a sèculus agoa, unu grandu parcu de divertimentus, unu campu chentza de làcana obertu a dìcius prus o mancu crarus, illusionis percetivas, o fortis puru. Custu mundu podit essi non sceti cumprèndiu ma fintzas stimau cun passioni chentza de acabu, a patu de tenni una ghia chi ddu scìpiat contai in una manera simpli e spassiosa, e chi fetzat simpli su linguatzu e ddu fetzas diaderus craru po totus. Ecu duncas chi Giovanni Muciaccia pigat po manu is ligidoris e ddus portat in unu biaxi fantasiosu in mesu de is teorias, is òperas e is esperimentus de is artistas prus mannus, scuberendi cuncetus comenti su pesu visivu de su colori e sa forma de is nodas musicalis, fenòmenus comenti sa simetria radiali e atrus spantus chentza de acabu. Tocat a non scaresci su giogu, sèmpiri presenti gràtzias a is atividadis pràticas propostas, a is medas QR Code chi faint torrai a is prufundamentus e a is cuntènnius specialis.

A sighiri Emanuele Cioglia, fotògrafu de professioni, at a chistionai cun su giornalista Vito Biolchini a pitzus de Farfalle (Condaghes), nou capìtolu de is indaginis de su comissàriu Solinas, con is ligiduras de Dario Cosseddu (in lìngua Lis puru, cun traduxidura de Luciana Ledda). Malàdiu e grassu, beciteddu, sempri sighendi casus impossìbilis, Solinas provat invanu de scampai dònnia arriscu. In custu ùrtimu episòdiu iat potziu oberri una indàgini a pitzus de pandèmias globalis e atacus bateriològicus, ma at preferiu a si dedicai a sa clonatzioni, unu argumentu prus berusìmili Io e lei.

Confessioni della sclerosi multipla (Mondadori): est su lìburu chi s’11 de Donniassantu, a is 6 de meri’, a sa Domu Saddi in Pirri, at a presentai Fiamma Satta, boxi stòrica de Radio Due (po bintiduus annus est stètia autora e intrepreti cun Fabio Visca de sa beni assortada serie de donnì “Fabio e Fiamma”). Coòrdinat sa giornalista Giulia Clarkson (in streaming puru, cun traduxidura Lis).
Duas fèminas ligadas de una relatzioni curiosa chi parit una sètzida psicoanalìtica abruxanti e chentza de filtrus, chi permitit su fàbricu de s’identidadi e si fait unu crueli papereddu tornasoli po sa conosciètzia. A nai “Deu” est una boxi chi contat totu noa, sa Sclerosi Mùltipla, chi a s’autora est stètia agatada in su 1993, àbili a spramai sceti tzerriendidda cun su nòmini suu, “unu grugullu de cunsonantis liscinosas”. Fiamma Satta scioberat unu puntu de vista chi cunfundit e anticonformista, e chi ddi permitit de contai esperientzias impressionantis cun beridadi e cun energia rara, in pàginas chi spiatzant, spassiant, cumovint e faint pentzai a pitzus de sa vida e su sinnìficu suu.

Su 12 de Donniassantu unu meri’ prenu. A is 3 e mesu de merì, sceti in streaming po sa Presoni de Uta, Pino Roveredo, bincidori in su 2005 de su Prèmiu Campiello cun s’arregorta de contus Mandami a dire, at a chistionai cun Giulia Clarkson de s’esòrdiu literàriu, su romanzu autobiogràficu Capriole in salita, cun is legiduras de Giuseppe Ligios (Teatro d’Inverno). Nàsciu de babu e mama surdumudus chi bivint malamenti in sa Trieste de su segundu pustis-gherra, Pino passat is annus de sa scola in collègiu. No àbili de si sutumiti a su regimu de angherias e stratallus continuus, una diri arrenescit a si nci fuiri. A ddu abetai, mancai totum no ddu est sa libertadi disigiada meda ma is dificultadis de sa vida, e sa tentatzioni po s’alcolismu, chi luegus si fait dipendètnzia e chi dd’at a portai po primu in presoni e pustis in manicòmiu. Intru de unu ricòveru e s’atru, Pino tentat totus is formas de disubidèntzia, fintzas a agatai una luxim prima po mesu de su calori de una fèmina de budrellu, pustis cun s’amori de una fèmina chi at a essi mulleri sua, chi dd’at a donai unu fillu puru, e pruschetotu, sa fortza de fuiri una sorti chi pariat de no podi essi scampada.

A is 5 e mesu, a sa Domu Saddi in Pirri, Laura Cappon e Gianlica Costantini ant a presentai Patrik Zaki, Una storia egiziana (Feltrinelli), un’opèra coragiosa de graphic journalism, acumpangiaus de is legiduras de Rosalba Piras e de Tiziano Polese, de Abaco Teatro (in lìngua Lis, traduxidura de Luciana Ledda). Laura Cappon est giornalista, ibiada de Mezz’ora in più (Rai 3), esperta de acuntessimentus egitzianus, in su 2017 at bintu su prèmiu de Inviata di Pace del Mediterraneo po unus cantu de artìculus a pitzus de Giulio Regeni. Gianluca Costantini at incumentzau sa carriera sua de pintadori e fumetista in su 1993 po su giorronali Il Manifesto, de su 2010 imparat Arte de su fumetu a s’Acadèmia de Belle Arti de Bologna.


Su 7 de Friàrgiu 2020 Patrick Zaki, studianti egitzianu inscritu a unu master in Stùdius de generi a s’Universidadi de Bologna e collaboradori de EIPR, s’Egyptian Initiative for Personal Rights, est stètiu firmau a s’aeroportu de Il Cairo, in s’interis chi fiat torrendi a domu. Est acusau, a pitzus de sa basi de dexi post de Facebook, cunsideraus non berus de is abogaus suus de ameletzu a sa siguresa natzionali, insullamentu a is protestas illegalis, avallotu, cumpartzidura de novas fraitzas, propaganda po su terrorismu chi iant a insullai a sa rivolta. Patrick est abarrau inserrau preventivamenti po bintiduus mesis. In Cabudanni de su 2021 est stètiu portau a giudìtziu cun sa curpa de cumpartziri novas fraissas e po ai spartinau timoria in mesu a sa genti cun unu artìculu a pitzus de sa situatzioni de sa minoria cristiana in Egitu.
In su Mesi de Idas su giugi at detzidiu s’arrelàsciu ma no dd’at assolviu. Sa stòria de Patrick Zaki at criau una mobilitatzioni internatzionali de parti de intelletuadis, polìticus, giornalistas e assòtzius umanitàrius. Sa ditatura egitziana de Abdel Fattah el-Sisi contat assumancu 60.000 presoneris polìticus e imperat is curpas po terrorismu contras de is ativistas e is dissidentis. Laura Cappon at agatau in Gianluca Costantini su pintadori de s’imàgini prus diffùndia de Patrick Zaki e su coautori perfetu po un’opera de graphic journalism fata luegus, prena de intervistas e aprudundientus, cun sa sorti de fai chistionai e pensai.

A sighiri, a is 8 de meri’, sèmpiri a sa Domu Saddi, Adelmo Cervi cun su suu I miei sette padri. Storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio, coordinant Antonello Murgia e Gianna Lai, de s’ANPI Sardegna, ligiduras de Giuseppe Ligios (Teatro d’Inverno).
Adelmo est fillu de Aldo, su de tres fillus de is seti fradis Cervi fusilaus de is fascistas in su polìgonu de tiru de Reggio Emilia su 28 de su Mesi de Idas 1943. E “I miei sette padri” contat sa stòria de is fradis Cervi po mesu de is ogus de Adelmo e su raportu suu cun sa memòria de unu babu partigianu chi no at mai connotu (teniat sceti cuatru mesis candu Aldo moriat tragicamenti): su dollu privau suu postu a disponimentu de sa memòria pùbrica e sa circa personali sua de unu “sensu” e de un’apartenèntzia intru de arrogheddus de terra e liscas de memòria, in unu cortocircùitu a intru de arregordus individualis e stòria colletiva.

Is atrus atòbius de Donniassantu e de su Mesi de Idas

S’arricu programa de Mondo Eco at a sighiri su 13 de Donniassantu, a is 6 de meri’, in streaming, cun sa scritrici e studiosa de Stòria de is fèminas Emma Fenu, at a chistionai de su lìburu suu, Le spose della luna cun Giulia Clarkson; su 19, a is 6 de meri’, a sa Fondatzioni Siotto, Vindice Lecis, giornalista e scritori, at a presentai Lotta al terrore, a sighiri. Cristian Mannu, bincidori de su Prèmiu Calvino con Maria di Isili, si at a stentai cun su suu Ritratto di donna. Coordinat totu e duus is atòbius Vito Biorchini; sa diri avatu, su 20, ancora Pino Roveredo, custa borta presenti a sa Biblioteca Comunali de Sìnnia, a is 6 de meri’, cun I ragazzi della via Pascoli, cun sa partecipatzioni de Don Ettore Cannavera, mòderat Giulia Clarkson (in lìngua Lis puru, traduxidura de Luciana Ledda); su 25 a is 6 e mesu de meri’ a su Tzìrculu Dolia di Dolianova, Paola Musa, scritrici e poetessa, presentat Nessuno sotto il letto, chistionendi impari a Gerardo Ferrara; su 27 de Donniassantu, a is 6 de meri’ in streaming nci at a essi Luca Mercalli, meteorologu, climatologu e divulgadori scientìficu connotu de su pùbricu televisivu puru, at a chistionai cun Giulia Clarkson de su suu Salire in montagna (in lìngua Lis puru, traduxidura de Luciana Ledda).

Su mesi de Idas s’at a oberri su 3 cun unu dòpiu atòbiu in sa Domu Saddi, in Pirri, a partiri de is 6: antis Letizia Palmisano, giornalista ambientali e ecoblogger, presentat 10 idee per salvare il pianeta, pustis Luciana Marotta at a contai sa stòria de fradi suu Gianfranco, su primu mortu po sa Aids in Sardìnnia, cun Oltre la droga e l’Aids. L’altra vita di Gianfranco. At a essi Vito Biolchini su moderadori de su meri’; sa diri avatu, su 4, a is 6 in Domu Saddi, Simone Perotti, scritori e marineri, at a essi cun Biochini po chistionai de su suu L’altra via. Costruirsi da soli una casa, progettare per tutti una nuova vita; a s’acabu, a serrai sa de tres editzionis de Mondo Eco, su 10 de Mesi de Idas, a is 6 de meri’, a su Spazio TOff de bia Nazario Sauro in Casteddu, Sergio Gentili, ex deputau de su Partito Democratico – L’Ulivo at a presentai Storia del Pci, inveci Alexander Hobel, professori a cuntratu de Stòria cuntemporànea a s’Universidadi Federico II de Napoli e autori de sàgius meda a pitzus de sa stòria de su movimentu operaiu, de su comunismu e de s’Itàlia cuntemporànea, at a chistionai de su lìburu suu I discorsi di Enrico Berlinguer. A coordinai is atòbius at a essi Vindice Lecis.

Mostras e spetàculus

Sa diri de obertura de MondoEco, cenàbara su 28 de Ladàmini, arrefinat puru su tema Gherra e migratzionis in s’omònimu cunvènniu, arriciu de sa Biblioteca Emilio Lussu a Villa Clara de is 5 a is 7 e mesu de meri’. Oberit is traballus, cun s’interventu cun su tìtulu “Guerre, Migrazioni, Ambiente. Il trittico della modernità in una prospettiva storico-internazionale”, su dotori de circa in Stòria, Benis Culturalis e Stùdius Internatzionalis a s’Universidadi de Castedu Gian Lorenzo Zichi. Pustis de issu, su fueddu at a passai a su presidenti de s’Assòtziu Anof Sardegna e Corno d’Africa Genet Woldu Keflay, chi at a intervenni a pitzus de “Gherra e immigratzioni”: su strobu de is pròfugus”. Po acabai sa mesa tunda Diego Serra at a presentai su Progetu SAI “Accoglienza metropolitana”, che Cooperazione e Confronto ODV/ La collina curat de su 2007 traballendi impari cun sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu. In ocasioni de s’atòbiu, at a essi presentada una mostra bibliogràfica a pitzus de su tema a partiri de is lìburus chi nci funt in su patrimòniu de sa biblioteca Lussu. Cuncordada in s’aposentu Lilliu, sa seletzioni de lìburus at a essi amustrada fintzas a su 13 de Donniassantu. Po atras novas tocat a scriri a info@bibliotecamonteclaro.it .

Teatru in Domu Saddi in Pirri in bia Enrico Toti 24. Su 4 de Donniassantu est in scena a is 5 de meri’
Il bosco di Carta”, unu spetàculu ecologista po is pipius de Teatro Instabile, nàsciu pustis de is
fogus in su Montiferru de s’istadi de s’annu passau cun Noò Giobbe e Marianna Pinna, cun su
testu e cun sa regia de Aldo Sicurella. Su 13 de Donniassanti a is 9 de su noti est in scena Carla
Baffi
e Tino Belloni, autoris e intèrpretis de su spetàculu “Carla o dell’essere se stessi”. Sa
produtzioni de sa cumpangia I Barbariciridicoli oberit una noa e inèdita esperièntzia de su “teatru
de sa testimongiàntzia”

Ancora teatru ma tzìnema puru a su Spazio TOff in bia Nazario Sauro 6. Su 9 de su mesi de Idas a is 8 e mesu de meri’ sa Skené company Milano est in scena cun Enrico Ballardini in su spetàculu “Shakespeare a pezzi”, cun sa regia de Omar Nedjari.
Su 10 de su mesi de Idas a su matessi oràriu at essi proietau su documentàriu de Monica Maurer e Milena FioreCent’anni dopo” (33’ 2021), sa stòria de su Partiu Comunista italianu a cent’annus de su fundamentu suu con su film produxu de sa Fodatzioni AAMOD cun s’amparu de s’assòtziu Enrico Berliguer. S’11 de su mesi de Idas, a is 6 de meri’, Skené company Milano un’atra borta in scena cun “Polemos”, ligida scènica de e cun Marika Pensa e s’acumpangiamentu musicali de Omar Nedjari.

Skenè company Milano poponit de s’8 a s’11 de su mesu de Idas unu laboratòriu cun si tìtulu Pezzi di Shakespeare cun Omar Nedjari (traballu crìticu a pitzus de su testu de Shakespeare e su fueddu comenti a mesu po su poteri), Enrico Ballardini (comenti afrontai in manera credìbili sa tragèdia de Shakespeare e sa chistioni a intru de atori e pùbricu) e Marika Pensa (criatzioni de su personàgiu e su caminu de s’atori de s’astratzioni a sa vida de su personàgiu).
Inscritzionis a su nùmeru 3348821892 cun pregunta de informatzioni po mesu de Whatsapp.

A ùrtimu, est dedicau a is bècius ospitis de pàsiu Sant’Elia s’eventu de su 19 de Donniassantu Symponia in pratza.

Guerilla marketing in Casteddu

Torrant in Casteddu is atzionis de guerilla marketing a amparu de s’ambienti, in traballu impari cun s’assòtziu L’uomo che pianta gli alberi, acumpangiadas de ligiduras in mùsica: su 28 de Ladàmini a is 5 de meri’ a Mesa Noa in Mulinu Becciu e in rèplica a is 7 de meri’ in s’oru de mari de su Poetto Laura Fortuna e Marta Proietti, acumpangiadas de Ivana Busu a sa fisarmònica, ligint calincuna poesia de su romanzu de Francesco Abate Il complotto dei Calafati. Su 3 de Donniassantu a is 5 de meri’ in pratza San Michele e a is 6 e mesu in rèplica in pratza Giovanni XXIII eus a ascurtai is ligiduras de su lìburu de Iacopo Melio Tutti i fiori che sei, de sa boxi de Laura Fortuna, Marta Proietti, Antonella Puddu, cun s’acumpangiamentu de Riccardo Pittau a sa trumba. Is poesias de Umberto Piersanti de s’arregorta Campi di ostinato amore funt su centru de s’ùrtimu atòbiu de s’11 de Donniassantu in pratza delle Aquile a Pirri cun Laura Fortuna, Marta Proietti, Antonella Puddu e Riccardo éittau a sa trumba. Rèplica a is 6 e mesu de meri’ in pratza Yenne.

Bisitas ghiadas in Casteddu

Castel de Caller, cuatruxentus annus de sa Casteddu spanniolla est su tìtulu de sa bisita ghiada in programa su 19 de Donniassanti de mesuddì, a incuru de Claudia Caredda po Trip Sardinia. Unu eventu organizau in traballu impari cun su tzìrculu de is sardus de Madrid, su tzìrculu de Valencia, s’Institutu Fernando Santi chi po mesu de sa stòria de su bixinau prus de importu storicamenti de Casteddu, Casteddu apuntu, andat a scuberri s’influèntzia forti chi at lassau sa dominatzioni spanniola in sa capitali de sa Sardìnnia. S’eventu in presèntzia est acumpagniau de unu acàpiu streaming cun Madrid e Valencia.

Animatzioni a sa ligidura

Si torrant a fai is traballus impari cun su Sistema Bibliotecario Integrato de su Nord Ogliastra e in Casteddu cun sa Diretzioni didàtica de Santa Caterina, sa scola I Pini e su Liceu De Sanctis. In programa unu arricu calendàriu de animatzionis a sa ligidura de is institutus scolàsticus casteddajus e ne is bibliotecas de is comunus de Baunei, Santa Maria Navarrese, Triei, Lanusè, Irbono, Elini, Perdasdefogu, Tertenia, Cardedu, Talana, Orthullè, Lotzorai, Jersum, Ulassa, Ussassa, Biddanoa Strisàili, Biddamanna Strisàili, Àrthana, Barì, Tortolì, Gelisuli. Ligiduras de is lìburus Padre Padrone de Gavino Ledda Il Maestrale), I sogni hanno le ruote. La felicità torna sempre se sorridi de Simone Pedersoli (Piemme), Scrivere sui muri de Carmen Pisanello e Elías Taño (Collana Libri Monelli), Vi stupiremo con difetti speciali, editzioni a legibilidadi arta de Patrizia Rinaldi e Luca Trapanese, con pintas de Francesca Assirelli (Giunti), Salvare il pianeta è possibile (anche a casa!) de Silvia Teodosi, cun pintas de Iris Biasi (Centauria, 20), Ritorno a Sulky de Clelia Martuzzu (Condaghes), Green girls. Storie vere di ragazze dalla parte del pianeta de Christiana Ruggeri cun pintas de Susanna Rumiz (Giunti), Editore, Riccino e Riccetta de Rita Atzeri e pintas de Eva Rasano (Condaghes).


Su festival Mondo est amparau de s’Asessorau a sa Cultura de sa Regioni Sardìnnia (Servìtziu benis liburàrius) e de s’Assessorai a sa Cultura de su Comunu de Casteddu. Arrica sa truma de partner e traballus imparis: Festival Lei, Liberos, Miele Amaro libreria, Eja tv, Radio x, Biblioteca Monte Claro, Miglio Verde, Comunidadi La Collina, Street Book, Biblioteca Sinnai, Diversamente Onlus, Mesa Noa, Tzìrculu Sardu Ichnusa, Segni di integrazione Sardegna Sardens, Institutu autònumu sardu Fernando Santi, Fondatzioni Berlinguer, Biblioteca gramsciana Villa Verde, Symponia, Domu Saddi, Assòtziu L’uomo che piantava gli alberi.

Su programa intreu cun totu is eventus e is atividadis est in su giassu www.festivalmondoeco.it


Il crogiuolo

Po informatzionis e prenotatzionis:
tel. 334 8821892
ilcrogiuolo@gmail.com
www.ilcrogiuolo.eu

UFÌTZIU IMPRENTA
Massimiliano Messina
+39 333 9062288
max.messina1@gmail.com

Maria Carrozza
+39 346 3047620
mari.carrozza@gmail.com

Rita Atzeri